Cháy rừng, California hối dân sơ tán

Share & Comments