Người dân Vườn rau Lộc Hưng: "Còn hơn một trận động đất!"

Share & Comments