“Cử tri muốn biết ai là bạn của nghị viên dối trá kia - ông Diệp!"

Share & Comments