"Ông Đào Minh Quân đi song song nhưng ngược chiều với chính phủ Mỹ!"

Share & Comments