Đưa tin giả tính hại TT Trump, ABC News phải đính chính, đình chỉ phóng viên

Share & Comments