Ngoại trưởng Venezuela từng bí mật gặp đặc sứ Mỹ hai lần ở New York

Share & Comments