Việt Nam 24 giờ 04/01/2019: Công an đập nhà, đánh dân tại vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn

Share & Comments