Đưa người tâm thần sang các tiểu bang khác, Nevada phải đền $250,000/người

Share & Comments