Bão Florence có thể gây thiệt hại nặng nhất cho North Carolina trong 60 năm

Share & Comments