Một thượng tướng và 6 trung tướng ở bộ CA sắp bị vào lò.

Share & Comments