Bình Thuận vỡ trận CA, CS cơ động quăng mũ giáp chạy trối chết

Share & Comments