Mộ cha không lạy, đi lạy tổ mối.

Share & Comments