Liệu đứng lên điQuang Dương (Danlambao) - Bài thơ liên hoàn 10 đoạn này để gửi đến các đảng viên đảng CSVN cùng những kẻ đang nắm chức quyền trong quân đội, chính quyền còn có chút liêm sỉ, biết nghĩ đến quê hương và dân tộc. Đất nước đang bên bờ diệt vong vì tham vọng bành trướng bá quyền của Tàu cộng và nỗi u mê ngu phục, chấp nhận bán nước hại dân của bè lũ Nguyễn Phú Trọng và đám chóp bu Ba Đình. Tuy vậy, tình hình thế giới lại đang có chuyển biến tốt cho phong trào dân chủ chống độc tài khi các nước mà đứng đầu là Mỹ đang vạch mặt chỉ đích danh Tàu cộng là kẻ tội phạm, đồng thời đã mạnh mẽ thi hành nhiều lệnh trừng phạt Tàu về chính trị cũng như kinh tế và thương mại. Chiều hướng là Mỹ sẽ không nương tay và Tàu cộng sẽ gặp khó khăn dồn dập sắp tới đây ở khắp nơi trên thế giới.Trong bối cảnh đó, hãy cùng bảo nhau đứng lên lật đổ bạo quyền áp bức tay sai Hán nô, giành lại quyền làm chủ quê hương đất nước cho toàn dân. 1.Cứ thế thở dài trọn kiếp sao

Khoanh tay chịu phép tự khi nào?

Bốn mươi tư hận xuân buồn tủi

Chín chục năm sầu vận đớn đau

Nước đã tan hoang đoàn chức mọt

Dân còn cơ cực đảng quan sâu

Ngồi mong cho hết đời nhà sản?

Liệu đứng lên đi, hãy ngẩng đầu2.Liệu đứng lên đi hãy ngẩng đầu

Nhìn xem thế giới rõ từ lâu

Độc tài độc trị con đường cụt

Dân chủ đa nguyên chế độ mầu

Xứ chọn cộng nô nghèo đói khổ

Nước theo tư bản mạnh sang giàu

Đời mình lỡ vậy đời con cháu

Há để tiếng hèn nhục mãi sau?3.Há để tiếng hèn nhục mãi sau

Rồng Tiên hạo khí nhụt khi nào?

Ác xưa Nguyên, Hán trừ tan mộng

Độc mới Mao, Hồ thả vểnh râu

Có phải tay chàm quen lỡ nhúng

Hay chăng sổ đỏ hám nên chầu

Biết đâu thòng lọng treo lơ lửng

Thái thú nô tài xiết chẳng lâu4.Thái thú nô tài xiết chẳng lâu

Mưu gian kế ác lạ chi Tàu

Khơi tham bắt thóp quân Hồ trược

Thải độc tiêu đời khối Việt âu

Bành trướng mượn đường công lưỡng tiện

Xâm lăng đoạt đất hạch chư hầu

Hai không một chín qua như gió

Mật ước Thành Đô hỏi tránh đâu?5.Mật ước Thành Đô hỏi tránh đâu?

Không nhanh thức tỉnh hợp cùng nhau

Người đang trong đảng lo lìa đảng

Kẻ ở ngoài rồi kháng đảng mau

Cứu quốc phất cờ gom sức Việt

Kết đoàn nội ngoại đập mưu Tàu

Thế cờ quốc tế chiều đang thuận

Bỏ lỡ qua đi khó cất đầu6.Bỏ lỡ qua đi khó cất đầu

Bá quyền lúng túng đỡ đòn đau

Nếm chiêu áp thuế công thương nghiệp

Chịu tội rửa tiền gián điệp xâu

Cố tật trộm tin bêu sượng mặt

Phạm quy cấm vận hạch lo hầu

Biển Đông sắp tới còn to chuyện

Đảo đắp đảo bồi giữ được sao?7.Đảo đắp đảo bồi giữ được sao

Lòng căm thế giới đã sôi trào

Tiền công lãnh đạo thần ưng Mỹ

Hậu tập tháp tùng Úc, Á, Âu

Chín đoạn chín khoen bung bật giáp

Nhất đai nhất lộ toác tung khâu

Đàn anh cộng sản còn như thế

Em út Ba Đình chắc húp chao8.Em út Ba Đình chắc húp chao

Bởi chăng chẳng tính trước dè sau

Tin ma cộng sản ôm làm bạn

Ngờ thánh tự do ngoảy lắc đầu

Trải tháng năm dài chân ngập lún

Kinh qua thời thế tội ùn cao

Rước Tàu phá tổ còn dâng nước

Trục đã xoay vần thoát được đâu9.Trục đã xoay vần thoát được đâu

Thờ ma Hán cộng chết càng mau

Tiền muôn bạc vạn bay theo gió

Xe đẹp nhà cao thảy xuống cầu

Ác cũ oan xưa nay cộng sổ

Tội giờ hận mới hãy chờ sau

Lòng dân đã quyết khi chuông điểm

Chẳng mất thân thì cũng mất đầu10.Chẳng mất thân thì cũng mất đầu

Chi bằng biết sợ bảo cùng nhau

Đoái công chuộc tội mau bung đảng

Đả cộng bài Tàu kíp thuộc câu

Phản kháng phong trào cao khí thế

Chóp bu bạo chúa đụp mương cầu

Tình hình đã khẩn, thời đang chín

Liệu đứng lên đi kẻo trễ tàu2/2019Quang Dương

danlambaovn.blogspot.com

Share & Comments