Venezuela: 'Một tháng lương mua được hai quả trứng'

Share & Comments