Nhiều Đại sứ cùng đọc Tuyên ngôn nhân quyền ở Hà Nội - BBC News Tiếng Việt

Share & Comments