TBT Nguyễn Phú Trọng được Hội nghị TƯ8 giới thiệu bầu vào chức Chủ tịch nước

Share & Comments