Ông Đinh La Thăng và Nguyễn Xuân Sơn đề nghị giám định lại số tiền thiệt hại

Share & Comments